FALNANDE SPRÅK – UR FINNSKOGEN

18 juni – 28 augusti 2022

Falnande språk – ur Finnskogen följer de historiska spåren av svedjebrända utmarker och genljudet av de röster som den skogsfinska migrationsrörelsen bar med sig hit en gång. Nu är de röster i ett språk där tungorna har tystnat. Kvar finns otydliga minnen bevarade i arkivhandlingar och dagboksanteckningar, i husgrunder och byggnadskroppar och i de skogsfinska ortnamn som fortfarande sprider sig genom Mellansveriges geografi.


Det är i relation till dessa minnesfragment som utställningens samlade konstnärskap har navigerat när de har rört sig mellan de öar av finnskog som flyter ut över landskapen i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Konstnärernas gestaltningar i fotografi, skulptur, installation och rörlig bild kan betraktas som ett performativt förhandlande med detta historiska material och bjuda in till en vidare reflektion där finnskogen fungerar som en utgångpunkt också i läsningen av vår egen tid. Genom att sammanfläta olika tider och lager av perspektiv vill utställningen öppna upp för dialoger kring de maktstrukturer, koloniala förhållanden och tolkningsföreträden som genom historien har bidragit - och fortfarande bidrar - till undanträngningar av identiteter och språkliga betoningar och nyanser i våra begrepp om världen.


I ljuset av den skogsfinska språkdöden, och med tanke på att gränserna för våra språk också innebär en begränsning av vilka världar som vi kan föreställa oss framöver, vill utställningen aldrig sluta sig kring en enda berättelse, utan göra rum för en mångfald av röster och praktiker som gör att vi kan fortsätta att läsa, hitta i och begripa de föränderliga landskap som vi omger oss av.


Medverkande konstnärer: Jasmin Daryani, Camilla Edström Ödemark, Pia Högman, Malin Lin Nordström, Therése Olsson.

Falnande språk – ur Finnskogen arrangeras av Kultur Gävleborg tillsammans med samverkansparter i Gävleborg, Dalarna och Värmland.